Ограничение на отговорността
 
Този документ („Условия“) определя условията за ползване на електронната страница www.famicord.ch и свързаните с нея уебсайтове („Уебсайтове“). Моля, прочетете внимателно текста на документа и се уверете, че го разбирате. Считаме, че с първото посещение на някой от нашите уебсайтове, Вие давате съгласието си да спазвате настоящите условия и се съгласявате, че "Условията" са правно обвързващи за потребителя. В случай, че не сте съгласни с която и да е от разпоредбите на настоящите "Условия", следва да се откажете от посещението и ползването на нашите уебсайтове.
 
Дефиниции
 
Освен ако контекстът не изисква друго, посочените по-долу и използвани в текста на "Условията" термини означават:
 
"Съдържание" означава всички текстове, изображения, аудио- и видео файлове, скриптове, код, софтуер, бази-данни и всяка друга форма на информация, която може да се съхранява на компютър и която се появява на тези уебсайтове или е част от съдържанието им.
"Ние, нашите" означава FamiCord Suisse S.A., чийто адрес е: c / o Studio Fiduciario Pagani SA, Palazzo Ransila 2, Corso Pestalozzi 3, 6900 Lugano.
 
Информация за нас
 
Настоящите "Условия" се отнасят до уебсайтовете, които са собственост на и се управляват от FamiCord Group.
 
Достъп до уебсайтовете
 
Достъпът до нашите уебсайтове е безплатен. Потребителите посещават и ползват нашите уебсайтове на собствена отговорност.
 
Достъпът до нашите уебсайтове се предоставя „във вида, в който се намира“ и  „според наличността“. Запазваме правото си да променяме, спираме или да прекратим съществуването на който и да е от уебсайтовете (или на части от него), по всяко време и без предизвестие. Не носим отговорност, ако тези уебсайтове (или която и да е част от тях) са недостъпни, по което и да е време.
 
Права върху интелектуалната собственост
 
Съдържанието на нашите уебсайтове, авторските права, търговските марки и другите права на интелектуална собственост, свързани със съдържанието са наша собственост или са лицензирани от нас, освен ако изрично не е посочено друго. Цялото съдържание е защитено от приложимите швейцарски и международни закони и договори за интелектуална собственост.
 
Освен ако не е предвидено друго от приложимото законодателство, потребителят няма право да възпроизвежда, копира, разпространява, продава, наема, отдава под лиценз, да съхранява или да използва повторно съдържанието на нашите уебсайтове, освен ако няма изрично писмено разрешение от нас.
 
Потребителят не може да използва съдържанието, съхранявано или изтеглено от нашите уебсайтове за търговски цели, без първо да получи лиценз от нас (или от нашите лицензодатели, ако е приложимо).
 
Линкове към чужди уебсайтове
 
Нашите уебсайтове съдържат линкове (връзки) към чужди уебсайтове. Освен ако не е изрично посочено, чуждите уебсайтове са извън контрола на FamiCord Group. Ние не носим отговорност за съдържанието на уебсайтове, контролирани от трети страни. Съдържащите се на нашите електронни страници линкове са поставени с информативна цел и не предполагат одобрение от съответните уебсайтове или от онези, които ги контролират.
 
Ограничение на отговорността
 
Съдържанието на нашите уебсайтове има информативна цел. Никоя част от съдържанието на уебсайтовете не може да бъде считана за директна препоръка или съвет към потребителя.
 
Доколкото това е допустимо от приложимото законодателство, ние не даваме никакви уверения или гаранции, че съдържанието отговаря на очакванията или на изискванията на потребителя, както и че това съдържание не нарушава правата на трети страни, или че е достатъчно добре защитено и съвместимо със софтуера и хардуера на потребителя.
 
Ние полагаме всички разумни усилия, за да поддържаме пълнота, коректност и актуалност на информацията, представена на нашите уебсайтове. В същото време, не даваме уверение или гаранция (изрично или по подразбиране), че съдържанието е пълно, коректно и актуално.
 
Отговорност
 
Във връзка с ползването на уебсайтовете и в максимално допустимата от приложимото законодателство степен ограничаваме  отговорността си пред потребителите, за каквито и да било понесени от тях предвидими ли непредвидими загуби и щети, включително ако загубите и щетите са настъпили в резултат на договор, прерстъпление (включително небрежност), нарушение на правно задължение или по друг произтичащ от ползването (или от невъзможността за ползване) на уебсайтовете начин. 
 
Доколкото е позволено от закона, изключваме презумпцията, че която и да е част от съдържанието на нашите уебсайтове може да се счита за отправено към потребителя уверение или гаранция (изрично или по подразбиране).
 
Полагаме всички разумни усилия и грижи, за да защитим  нашите уебсайтове от компютърни вируси и друг злонамерен софтуер. В същото време, не носим отговорност за каквито и да било претърпени от потребителите на нашите уебсайтове загуби или щети, причинени от вирус, друг злонамерен софтуер или хакерска атака, включително ако последните засягат чужд уебсайт, към който има линк на нашите електронни страници.
Не носим отговорност за неизправности или недостъпност на нашите уебсайтове, включително, но не само поради външни причини, като повреди в ISP оборудването, неизправности в хостинга, повреди в комуникационните мрежи, природни бедствия, военни действия, законови ограничения и цензура.
Бисквитки
Вижте нашата политика за бисквитките на: https://www.famicord.ch/en/cookie-policy.
Защита на личните данни
Вижте нашата политика за за личните данни на: https://www.famicord.ch/datenschutzerklarung.
Промени в настоящите "Условия"
Запазваме си правото да променяме тези условия по всяко време. При това, промените стават обвързващи за потребителите при първото посещение на нашите уебсайтове, след прилагането на съответните промени. В този смисъл, препоръчваме на редовните потребители да проверяват нашите актуални политики.
В случай на противоречие между разпоредбите в актуалната версия на тези "Условия" и някоя разпоредба в предишните версии, текстът на актуалната версия има предимство, освен ако изрично не е посочено друго.
Компетентна юрисдикция
Тези "Условия" са предмет на швейцарското право и се тълкуват в съответствие с него (с изключение на швейцарското международно частно право и международните договори, по-специално на Виенската конвенция за международната продажба на стоки от 11 април 1980 г.).
Всички спорове относно настоящите "Условия" се решават от компетентните съдилища по местонахождение на седалището, на FamiCord Group.
Връзка с нас
някой от начините, посочени на страницата за контакти.
Name and surname
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Expected date of delivery
Invalid Input

We would like to kindly inform you that the personal data provided in the form will be processed by FamiCord Suisse S.A. based in Switzerland (BusinessPark Zug Sumpfstrasse 26, 6302 Zug) for telephone contact in connection with providing information on the service.

Zgody są wymagane

Invalid Input